در ﺳﺎل ﻫﺎی اﺧﯿﺮ و ﺑﺎ ورود آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﻪ ﺑﺎزار ﺻﺎدرات ﭘﺴﺘﻪ، رﻗﺎﺑﺖ ﺗﻨﮕﺎﺗﻨﮕﯽ ﻣﯿﺎن اﯾﺮان و آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﺮ ﺳﺮ اﯾﻦ ﺗﺠﺎرت ﭘﺮ ﺳﻮد در ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ و آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺳﻌﻪ ی ﻣﺰارع ﭘﺴﺘﻪ ی ﺧﻮد در اﯾﺎﻟﺖ ﮐﺎﻟﯿﻔﺮﻧﯿﺎ و ﺑﻪ ﻣﺪد اﯾﺮاﻧﯿﺎن ﻣﻘﯿﻢ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺳﻄﺢ اﯾﺮان و ﺣﺘﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *