زﻋﻔﺮان ﯾﮑﯽ از ﻣﺮﻏﻮﺑﺘﺮﯾﻦ و ﺑﺎ ارزﺷﺘﺮﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮﻟﺎت اﯾﺮان ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ در ﺳﺮاﺳﺮ دﻧﯿﺎ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ. زﻋﻔﺮان ﺑﻪ ﻃﻠﺎی ﺳﺮخ ﻧﯿﺰ ﻣﻌﺮوف اﺳﺖ و در ﺑﺴﯿﺎری از اﺳﺘﺎﻧﻬﺎی ﮐﺸﻮر ﻋﻠﯽ اﻟﺨﺼﻮص ﺷﻬﺮﻫﺎی ﺷﺮﻗﯽ ﮐﺸﻮر ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽ ﺷﻮد و ﺑﺨﺶ اﻋﻈﻤﯽ از اﯾﻦ ﺗﻮﻟﯿﺪات ﺑﻪ ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر ﺻﺎدر ﻣﯽ ﺷﻮد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *