در ﮐﻨﺎر ﻫﻢ رﺷﺪ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﮐﺮد

در ﮐﻨﺎر ﻫﻢ رﺷﺪ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﮐﺮد

ﻫﻤﮑﺎری در ﻓﺮوش

ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ رﺷﺪ ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻟﻪ اﺧﯿﺮ در ﺻﻨﻌﺖ ﻓﯿﻦﺗﮏ، ﮔﺴﺘﺮش ﺷﺒﮑﻪ ﻓﺮوش از ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ دﻏﺪﻏﻪ‌ﻫﺎی ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﺑﺰرگ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ. در اﯾﻦ راﺳﺘﺎ ﯾﮏ ﭘﯽ ﺑﺎ ﺗﻤﺮﮐﺰ ﺑﺮ رﻓﻊ اﯾﻦ دﻏﺪﻏﻪ، ﺷﺮاﯾﻄﯽ را ﻣﻬﯿﺎ ﮐﺮده اﺳﺖ ﺗﺎ اﻓﺮاد ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪ در اﯾﻦ ﺣﻮزه اﻣﮑﺎن ﻣﻠﺤﻖ ﺷﺪن ﺑﻪ ﺷﺒﮑﻪ ﻫﻤﮑﺎران ﻓﺮوش اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ. در اﯾﻦ راﺳﺘﺎ اﻓﺮادی ﮐﻪ ﻣﯽ‌ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺧﺪﻣﺎت ﯾﮏ ﭘﯽ را ﺑﻪ دوﺳﺘﺎن، آﺷﻨﺎﯾﺎن و ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﺧﻮد ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺷﺒﮑﻪ ﻣﻠﺤﻖ ﺷﺪه و ﺑﻪ ازای درج ﻫﺮ ﺗﺮاﮐﻨﺶ از ﺳﻮی ﻓﺮد ﯾﺎ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﻮﻧﺪه، ﮐﺎرﻣﺰد ﻫﻤﮑﺎری ﺧﻮد را درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ. اﯾﻦ ﻫﻤﮑﺎران در ﭘﻨﻞ ﺧﺎص ﺧﻮد ﻣﯿﺰان ﺗﺮاﮐﻨﺶ‌ﻫﺎ و ﮐﺎرﻣﺰد روزاﻧﻪ ﺧﻮد را ﻣﻠﺎﺣﻈﻪ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﻨﺪ و اﻣﮑﺎن درﯾﺎﻓﺖ آن ﺑﻪ ﺳﺎدﮔﯽ ﺑﺮای آﻧﻬﺎ ﻣﻬﯿﺎ اﺳﺖ.  

ﻓﺮم درﺧﻮاﺳﺖ ﻫﻤﮑﺎری

ﻟﻄﻔﺎ ﺟﻬﺖ ﺷﺮوع ﺑﻪ ﻫﻤﮑﺎری ﺑﺎ ﯾﮏ ﭘﯽ، ﻓﺮم زﯾﺮ را ﺗﮑﻤﯿﻞ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ.