همین حالا ثبت نام کنید

   بدون نیاز به حساب بانکی در خارج از کشور

   

  با درگاه پرداخت شخصی، وجوه بین المللی خود را آنلاین و سریع دریافت نمایید!

   
   

  بدون نیاز به حساب بانکی در خارج از کشور

  ﺑﺎ درﮔﺎه ﭘﺮداﺧﺖ ﺷﺨﺼﯽ، وجوه بین المللی خود را آنلاین و سریع دریافت نمایید!

  آدرس اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ ﺧﻮد را  ﺗﻮﺳﻂ اﯾﻤﯿﻞ، ﭘﯿﺎﻣﮏ، ﭘﯿﺎم‌رﺳﺎن‌ﻫﺎ، رﺑﺎت‌ﻫﺎی ﺗﻠﮕﺮاﻣﯽ و … ﺑﻪ اﺷﺘﺮاک ﺑﮕﺬارﯾﺪ!

  درﯾﺎﻓﺖ آﻧﻠﺎﯾﻦ وجوه بین المللی 

  ﺑﺎ ارﺳﺎل آدرس اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ درﮔﺎه ﭘﺮداﺧﺖ ﺷﺨﺼﯽ بین المللی

  ﭘﻠﺘﻔﺮم ﺑﯿﻦ‌اﻟﻤﻠﻠﯽ ﯾﮏ‌ﭘﯽ، ﺑﺎ اراﯾﻪ ﺧﺪﻣﺎت درﮔﺎه ﭘﺮداﺧﺖ ﺷﺨﺼﯽ، اﯾﻦ اﻣﮑﺎن را ﺑﺮای ﺷﻤﺎ مهیا ﻣﯽ‌ﺳﺎزد ﺗﺎ از دوﺳﺘﺎن، ﺧﺎﻧﻮاده، اﻗﻮام و ﯾﺎ ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎی ﺧﻮد از ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر تنها با ارسال آدرس اختصاصی خود (URL)، وجوه و درآمدهای بین المللی خود را دریافت و ﺑﻪ ﺳﺎدﮔﯽ ﻣﻌﺎدل رﯾﺎﻟﯽ آن را به حساب های بانکی خود در ایران واریز نمایید.

  در ﭼﻬﺎر ﻣﺮﺣﻠﻪ درﮔﺎه ﭘﺮداﺧﺖ ﺷﺨﺼﯽ ﺧﻮد را اﯾﺠﺎد نمایید!

  مرحله اول

  URL اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ درﮔﺎه ﭘﺮداﺧﺖ ﺷﺨﺼﯽ ﺧﻮد را بسازید.

  مرحله دوم

  ﻋﮑﺲ و ﯾﺎ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻟﻮﮔﻮ ﺧﻮد را ﺑﺎرﮔﺬاری ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ.

  مرحله سوم

  آدرس اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ ﺧﻮد و ﯾﺎ QRcode اﯾﺠﺎد ﺷﺪه را از طریق شبکه های اجتماعی، ایمیل و پیام رسان ها به مشتریان، دوستان و … ارسال نمایید. 

  مرحله چهارم

  ﭘﺮداﺧﺖ‌ﮐﻨﻨﺪه ﺑﺎ ﮐﻠﯿﮏ ﺑﺮ روی ﻟﯿﻨﮏ و ﯾﺎ اﺳﮑﻦ QRcode، ﺑﺎ ﮐﺎرت ﺑﯿﻦ‌اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺧﻮد اﻣﮑﺎن ﭘﺮداﺧﺖ توسط کارت های بین المللی را ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ.

  ﻣﺸﺘﺮی ﺷﻤﺎ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ وﺟﻮه را از ﻃﺮﯾﻖ درﮔﺎه ﭘﺮداﺧﺖ ﺷﺨﺼﯽ ارﺳﺎل ﻣﯽ ﮐﻨﺪ؟

  ﭼﮕﻮﻧﻪ درﮔﺎه ﭘﺮداﺧﺖ ﺷﺨﺼﯽ ﺧﻮد را ﺑﺴﺎزﯾﺪ؟

  ﻣﺸﺘﺮی ﺷﻤﺎ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ وﺟﻮه را از ﻃﺮﯾﻖ درﮔﺎه ﭘﺮداﺧﺖ ﺷﺨﺼﯽ ارﺳﺎل ﻣﯽ ﮐﻨﺪ؟

  ﭼﮕﻮﻧﻪ درﮔﺎه ﭘﺮداﺧﺖ ﺷﺨﺼﯽ ﺧﻮد را ﺑﺴﺎزﯾﺪ؟

  درﮔﺎه ﭘﺮداﺧﺖ ﺷﺨﺼﯽ بین المللی ﯾﮏ‌ﭘﯽ ﺑﺮای ﭼﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺖ؟

  ﻓﺮوش در ﺷﺒﮑﻪ‌ﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ

  اﮔﺮ ﻣﺤﺼﻮل و ﯾﺎ ﺧﺪﻣﺎت ﺧﻮد را در ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﻪ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎﻧﺘﺎن ارائه ﻣﯽ‌ﮐﻨﯿﺪ، ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺎ ارﺳﺎل و ﯾﺎ ﻗﺮاردادن آدرس اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ درﮔﺎه ﭘﺮداﺧﺖ ﺷﺨﺼﯽ ﺧﻮد، از اﯾﺸﺎن در ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر وﺟﻪ بین المللی را ﺑﺪون ﻧﯿﺎز ﺑﻪ داﺷﺘﻦ ﺣﺴﺎب ﺑﺎﻧﮑﯽ ﺑﯿﻦ‌اﻟﻤﻠﻠﯽ درﯾﺎﻓﺖ ﻧﻤﻮده و ﺑﻪ ﺳﺎدﮔﯽ معادل ریالی آنها در ﺣﺴﺎب یانکی خود درایران درﯾﺎﻓﺖ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ.

  درﯾﺎﻓﺖ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﺎﻟﯽ

  ﻣﺆﺳﺴﺎت ﺧﯿﺮﯾﻪ و ﮐﺴﺐ‌وﮐﺎرﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای گسترش ﺧﺪﻣﺎت ﺧﻮد، ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﻫﻤﯿﺎری و ﮐﻤﮏ ﻣﺎﻟﯽ اﻓﺮاد ﺧﺎرج از اﯾﺮان دارﻧﺪ، ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ ارﺳﺎل آدرس اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ درﮔﺎه ﭘﺮداﺧﺖ ﺷﺨﺼﯽ ﺧﻮد ﺑﻪ اﯾﻦ اﻓﺮاد، ﻣﺒﺎﻟﻎ بین المللی درﯾﺎﻓﺖ ﻧﻤﻮده و سپس معادل ریالی را در ﺣﺴﺎب بانکی ﺧﻮد در ایران درﯾﺎﻓﺖ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.

  ﮐﺴﺐ‌وﮐﺎرﻫﺎی ﺑﺪون وﺑﺴﺎﯾﺖ

  اﮔﺮ ﺑﺮای ﻓﺮوش ﺧﺪﻣﺎت و ﯾﺎ ﻣﺤﺼﻮﻟﺎت ﺧﻮد درﮔﺎه ﭘﺮداﺧﺖ وﺑﺴﺎﯾﺖ ﻧﺪارﯾﺪ، ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ از ﺧﺪﻣﺎت درﮔﺎه ﭘﺮداﺧﺖ ﺷﺨﺼﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮده و ﺑﺎ ارﺳﺎل آدرس اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ و ﯾﺎ QRcode درﮔﺎه ﭘﺮداﺧﺖ ﺷﺨﺼﯽ ﺧﻮد، از ﻃﺮﯾﻖ اﯾﻤﯿﻞ، ﭘﯿﺎﻣﮏ، ﺷﺒﮑﻪ‌ﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ... از ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﺧﻮد ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر درﯾﺎﻓﺖ وﺟﻪ بین المللی داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ.

  ﺗﻔﺎوت درﮔﺎه ﭘﺮداﺧﺖ ﺷﺨﺼﯽ و ﯾﮏ‌ﭘﯽ ﻟﯿﻨﮏ

  ﯾﮏ‌ﭘﯽ ﻟﯿﻨﮏ

  در ﯾﮏ‌ﭘﯽ ﻟﯿﻨﮏ، شما ﺗﺼﻮﯾﺮ و ﻣﺒﻠﻎ ﻣﺤﺼﻮل ﺧﻮد را تعیین می نمایید و ﻣﺸﺘﺮی ﺷﻤﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ محصول و یا خدمت شما را در ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر خریداری ﻧﻤﺎﯾﺪ.

  درﮔﺎه ﭘﺮداﺧﺖ ﺷﺨﺼﯽ

  در درﮔﺎه ﭘﺮداﺧﺖ ﺷﺨﺼﯽ، ﭘﺮداﺧﺖ ﮐﻨﻨﺪه شما مبلغ مورد نظر را تعیین و پرداخت می نماید.

  ﺑﺮای ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻘﺎﻟﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﺻﻔﺤﻪ وﺑﻠﺎگ ﯾﮏ ﭘﯽ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﯿﺪ.