همین حالا ثبت نام کنید

  درﯾﺎﻓﺖ وﺟﻪ حواله بین المللی از حساب بانکی ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر در ﭼﻨﺪ ﮐﻠﯿﮏ

  ﺣﺴﺎب ﺑﺎﻧﮑﯽ ﺧﻮد در اﯾﺮان را ﺑﻪ ﺑﺎﻧﮏ‌ﻫﺎی ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻣﺘﺼﻞ ﮐﻨﯿﺪ.

  آﻧﻠﺎﯾﻦ، ﺳﺮﯾﻊ و اﻣﻦ وﺟﻮه ﺧﻮد را درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﯿﺪ.

  درﯾﺎﻓﺖ وﺟﻪ حواله بین المللی از حساب بانکی ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر در ﭼﻨﺪ ﮐﻠﯿﮏ

  ﺣﺴﺎب ﺑﺎﻧﮑﯽ ﺧﻮد در اﯾﺮان را  ﺑﻪ ﺑﺎﻧﮏ‌ﻫﺎی ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻣﺘﺼﻞ ﮐﻨﯿﺪ.

  آﻧﻠﺎﯾﻦ، ﺳﺮﯾﻊ و اﻣﻦ وﺟﻮه ﺧﻮد را درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﯿﺪ.

  ﯾﮏ ﭘﯽ راه ﺣﻞ اﻣﻦ ﺑﺮای درﯾﺎﻓﺖ وﺟﻪ حواله بین المللی از ﺳﺮﺗﺎﺳﺮ دﻧﯿﺎ !

  ﯾﮏ‌ﭘﯽ ﭘﻠﺘﻔﺮم آﻧﻠﺎﯾﻦ ﺑﺎﻧﮑﯽ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﺷﻤﺎﺳﺖ. اﯾﻦ ﭘﻠﺘﻔﺮم ﺑﺎ اﺗﺼﺎل ﺑﻪ ﺷﺒﮑﻪ ﺑﺎﻧﮑﯽ ﺑﯿﻦ‌اﻟﻤﻠﻠﯽ از ﯾﮏ ﺳﻮ و ﺷﺒﮑﻪ ﺷﺘﺎب از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ، اﯾﻦ اﻣﮑﺎن را ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﺮده ﺗﺎ ﺣﺴﺎب ﺑﺎﻧﮑﯽ ﺧﻮد در اﯾﺮان را ﺑﻪ ﺷﺒﮑﻪ ﺑﺎﻧﮑﯽ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻣﺘﺼﻞ ﮐﻨﯿﺪ، اﻗﺪام ﺑﻪ دریافت وﺟﻮه و درآمد های بین المللی ﺧﻮد از ﻃﺮﯾﻖ ﺑﺎﻧﮏ‌ﻫﺎی ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﺑﻪاکانت ﺧﻮد در ﯾﮏ‌ﭘﯽ ﻧﻤﻮده و در ادامه ﺑﺎ درﺧﻮاﺳﺖ ﺧﻮد ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﺑﺎﻧﮑﯽ در اﯾﺮان ﻣﻨﺘﻘﻞ ﮐﻨﯿﺪ.

  کارمزد منصفانه

  کارمزد 5% در زمان دریافت معادل ریالی

  حجم های کوچک

  امکان دریافت مبالغ با حجم کم از خارج از کشور

  بانک های مختلف

  امکان دریافت از بانک های مختلف بین المللی

  زمان انتقال

  دریافت در کوتاهترین زمان ممکن بر حسب تکنولوژی های مدرن پرداخت

  مسیر آنلاین بانکی

  دریافت آنلاین در بستر امن بانکی و بدون نیاز به مراجعه حضوری به بانک

  راﻫﮑﺎرﻫﺎی ﯾﮏ ﭘﯽ ﺑﺮای درﯾﺎﻓﺖ وﺟوه بین المللی 

    دریافت حواله بین المللی

  با ارﺳﺎل اﻃﻠﺎﻋﺎت ﺣﺴﺎب ﺑﺎﻧﮑﯽ ﺑﯿﻦ‌اﻟﻤﻠﻠﯽ یک پی که ﻣﺘﺼﻞ ﺑﻪ اکانت شما در یک پی می باشد، دوﺳﺘﺎن و ﯾﺎ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن، ﺑﺮای ﺷﻤﺎ وﺟﻮه ﻣﺪﻧﻈﺮ را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺣﻮاﻟﻪ ،Sepa Swift و … ارﺳﺎل ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ. ﺑﻪ ﻣﺤﺾ درﯾﺎﻓﺖ ﺣﻮاﻟﻪ بین المللی ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ، اکانت ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﻣﯿﺰان ﻣﺒﻠﻎ ﺣﻮاﻟﻪ ﺷﺎرژ ﻣﯽ ﺷﻮد. در ادامه ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ معادل ریالی اﯾﻦ وﺟﻪ را ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﺑﺎﻧﮑﯽ ﺧﻮد در اﯾﺮان وارﯾﺰ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ.

  دریافت حواله بین المللی

  با ارﺳﺎل اﻃﻠﺎﻋﺎت ﺣﺴﺎب ﺑﺎﻧﮑﯽ ﺑﯿﻦ‌اﻟﻤﻠﻠﯽ یک پی که ﻣﺘﺼﻞ ﺑﻪ اکانت شما در یک پی می باشد، دوﺳﺘﺎن و ﯾﺎ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن، ﺑﺮای ﺷﻤﺎ وﺟﻮه ﻣﺪﻧﻈﺮ را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺣﻮاﻟﻪ ،Sepa Swift و … ارﺳﺎل ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ. ﺑﻪ ﻣﺤﺾ درﯾﺎﻓﺖ ﺣﻮاﻟﻪ بین المللی ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ، اکانت ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﻣﯿﺰان ﻣﺒﻠﻎ ﺣﻮاﻟﻪ ﺷﺎرژ ﻣﯽ ﺷﻮد. در ادامه ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ معادل ریالی اﯾﻦ وﺟﻪ را ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﺑﺎﻧﮑﯽ ﺧﻮد در اﯾﺮان وارﯾﺰ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ.

    درﯾﺎﻓﺖ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ درﮔﺎه ﭘﺮداﺧﺖ ﺷﺨﺼﯽ

  در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﯽ‌ﺧﻮاﻫﯿﺪ از ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎی ﺧﻮد در ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر، وﺟوه و درآمد های بین المللی درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﯿﺪ، ﺑﻪ راﺣﺘﯽ ﻣﯽ‌ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺪون ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﺑﺎﻧﮑﯽ ﺑﯿﻦ‌اﻟﻤﻠﻠﯽ ، مبالغ بین 5 تا 2500 یورو طی هر تراکنش را از درﮔﺎه ﭘﺮداﺧﺖ ﺷﺨﺼﯽ دریافت نمایید. ﺑﺎ ﺗﮑﻤﯿﻞ اﻃﻠﺎﻋﺎت ﺧﻮد  در اﯾﻦ ﺑﺨﺶ، ﯾﮏ آدرس اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ  اینترنتی ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد.  ﻣﯽ‌ﺗﻮاﻧﯿﺪ این آدرس اختصاصی را ﺑﺮای ﻫﺮ ﺷﺨﺼﯽ ﺑﻪ اﺷﺘﺮاک ﺑﮕﺬارﯾﺪ و ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ  ﻓﺮد ﻣﻘﺎﺑﻞ اﯾﻦ ﺻﻔﺤﻪ را ﺑﺎز ﻧﻤﻮد، ﻣﯽ‌ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ﮐﺎرت ﺑﯿﻦ‌اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺧﻮد ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﭘﺮداﺧﺖ اﻧﺠﺎم دﻫﺪ. تراکنش های انجام شده در بستر درگاه پرداخت شخصی پس از گذشت 7 روز تایید می شوند و معادل ریالی آن به حساب بانکی شما پرداخت می شود.

  درﯾﺎﻓﺖ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ درﮔﺎه ﭘﺮداﺧﺖ ﺷﺨﺼﯽ

  در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﯽ‌ﺧﻮاﻫﯿﺪ از ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎی ﺧﻮد در ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر، وﺟوه و درآمد های بین المللی درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﯿﺪ، ﺑﻪ راﺣﺘﯽ ﻣﯽ‌ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺪون ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﺑﺎﻧﮑﯽ ﺑﯿﻦ‌اﻟﻤﻠﻠﯽ ، مبالغ بین 5 تا 2500 یورو طی هر تراکنش را از درﮔﺎه ﭘﺮداﺧﺖ ﺷﺨﺼﯽ دریافت نمایید. ﺑﺎ ﺗﮑﻤﯿﻞ اﻃﻠﺎﻋﺎت ﺧﻮد  در اﯾﻦ ﺑﺨﺶ، ﯾﮏ آدرس اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ  اینترنتی ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد.  ﻣﯽ‌ﺗﻮاﻧﯿﺪ این آدرس اختصاصی را ﺑﺮای ﻫﺮ ﺷﺨﺼﯽ ﺑﻪ اﺷﺘﺮاک ﺑﮕﺬارﯾﺪ و ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ  ﻓﺮد ﻣﻘﺎﺑﻞ اﯾﻦ ﺻﻔﺤﻪ را ﺑﺎز ﻧﻤﻮد، ﻣﯽ‌ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ﮐﺎرت ﺑﯿﻦ‌اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺧﻮد ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﭘﺮداﺧﺖ اﻧﺠﺎم دﻫﺪ. تراکنش های انجام شده در بستر درگاه پرداخت شخصی پس از گذشت 7 روز تایید می شوند و معادل ریالی آن به حساب بانکی شما پرداخت می شود.

    درﯾﺎﻓﺖ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ ﯾﮏ ﭘﯽ ﻟﯿﻨﮏﻫﺎ

  ﺑﺎاﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ ﺳﺮوﯾﺲ ﻣﯽ‌ﺗﻮاﻧﯿﺪ در بازه قیمتی 5 تا 2500 یورو ﺑﺮای ﻫﺮ ﯾﮏ از ﻣﺤﺼﻮﻟﺎت و ﯾﺎ ﺧﺪﻣﺎت ﺧﻮد ﯾﮏ‌ﭘﯽ ﻟﯿﻨﮏ اﯾﺠﺎد ﮐﺮده و ﺑﺎ ﺑﻪ اﺷﺘﺮاک‌ﮔﺬاری ﻟﯿﻨﮏ و ﯾﺎ QRcode در ﺷﺒﮑﻪ‌ﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ، ﻣﺸﺘﺮی ﺷﻤﺎ ﭘﺲ از  ﺑﺎز ﻧﻤﻮدن آن، در ﺑﺴﺘﺮ اﻣﻦ ﺑﺎﻧﮑﯽ ﺑﺎ ﮐﺎرت ﺑﯿﻦ‌اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺧﻮد ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﭘﺮداﺧﺖ اﻧﺠﺎم داده و شما می توانید ﭘﺲ از گذشت 7 روز، می توانید معادل ریالی آنرا دریافت کنید.

  درﯾﺎﻓﺖ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ ﯾﮏ ﭘﯽ ﻟﯿﻨﮏ ﻫﺎ

  ﺑﺎاﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ ﺳﺮوﯾﺲ ﻣﯽ‌ﺗﻮاﻧﯿﺪ در بازه قیمتی 5 تا 2500 یورو ﺑﺮای ﻫﺮ ﯾﮏ از ﻣﺤﺼﻮﻟﺎت و ﯾﺎ ﺧﺪﻣﺎت ﺧﻮد ﯾﮏ‌ﭘﯽ ﻟﯿﻨﮏ اﯾﺠﺎد ﮐﺮده و ﺑﺎ ﺑﻪ اﺷﺘﺮاک‌ﮔﺬاری ﻟﯿﻨﮏ و ﯾﺎ QRcode در ﺷﺒﮑﻪ‌ﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ، ﻣﺸﺘﺮی ﺷﻤﺎ ﭘﺲ از  ﺑﺎز ﻧﻤﻮدن آن، در ﺑﺴﺘﺮ اﻣﻦ ﺑﺎﻧﮑﯽ ﺑﺎ ﮐﺎرت ﺑﯿﻦ‌اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺧﻮد ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﭘﺮداﺧﺖ اﻧﺠﺎم داده و شما می توانید ﭘﺲ از گذشت 7 روز، می توانید معادل ریالی آنرا دریافت کنید.

    درﮔﺎه ﭘﺮداﺧﺖ وﺑﺴﺎﯾﺖ

  در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﺻﺎﺣﺐ ﯾﮏ وﺑﺴﺎﯾﺖ ﻫﺴﺘﯿﺪ و ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﯿﺪ  ﻣﺤﺼﻮﻟﺎت ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺻﻮرت بین المللی  ﺑﻔﺮوﺷﯿﺪ و وﺟﻮه آن را ﺑﻪ راﺣﺘﯽ درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﯿﺪ، از درﮔﺎه ﭘﺮداﺧﺖ بانکی بین المللی وﺑﺴﺎﯾﺖ ﯾﮏ ﭘﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ. اﯾﻦ درﮔﺎه ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ درﮔﺎه های رﯾﺎﻟﯽ ﺑﺮ روی وﺑﺴﺎﯾﺖ ﺷﻤﺎ  ﻧﺼﺐ ﺷﺪه و ﻣﺸﺘﺮی ﺷﻤﺎ ﺑﺎ ﮐﺎرت ﻫﺎی ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺧﻮد ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ در بازه قیمتی 5 تا 2500 یورو ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺧﺪﻣﺎت و ﯾﺎ ﻣﺤﺼﻮﻟﺎت ﺷﻤﺎ را به صورت آنلاین وارﯾﺰ ﻧﻤﺎﯾﺪ و شما پس از گذشت 25 روز می توانید معادل ریالی آنرا دریافت کنید.

  درﮔﺎه ﭘﺮداﺧﺖ وﺑﺴﺎﯾﺖ

  در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﺻﺎﺣﺐ ﯾﮏ وﺑﺴﺎﯾﺖ ﻫﺴﺘﯿﺪ و ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﯿﺪ  ﻣﺤﺼﻮﻟﺎت ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺻﻮرت بین المللی  ﺑﻔﺮوﺷﯿﺪ و وﺟﻮه آن را ﺑﻪ راﺣﺘﯽ درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﯿﺪ، از درﮔﺎه ﭘﺮداﺧﺖ بانکی بین المللی وﺑﺴﺎﯾﺖ ﯾﮏ ﭘﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ. اﯾﻦ درﮔﺎه ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ درﮔﺎﻫﻬﺎی رﯾﺎﻟﯽ ﺑﺮ روی وﺑﺴﺎﯾﺖ ﺷﻤﺎ  ﻧﺼﺐ ﺷﺪه و ﻣﺸﺘﺮی ﺷﻤﺎ ﺑﺎ ﮐﺎرت ﻫﺎی ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺧﻮد ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ در بازه قیمتی 5 تا 2500 یورو ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺧﺪﻣﺎت و ﯾﺎ ﻣﺤﺼﻮﻟﺎت ﺷﻤﺎ را به صورت آنلاین وارﯾﺰ ﻧﻤﺎﯾﺪ و شما پس از گذشت 25 روز می توانید معادل ریالی آنرا دریافت کنید.

  شش گام ساده جهت دریافت وجه و واریز به حساب بانکی در ایران

  فرم مشاوره تخصصی

  ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﻣﺎ در ﺣﯿﻄﻪ درﯾﺎﻓﺖ وﺟﻪ بین المللی، ﻣﺸﺘﺎﻗﺎﻧﻪ آﻣﺎده راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ و ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﺳﻮاﻟﺎت ﺷﻤﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ!

  Consultant