همین حالا ثبت نام کنید

  ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﻣﺤﺼﻮل ﯾﺎ ﺧﺪﻣﺎت ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر ﺑﻔﺮوﺷﯿﺪ اما وﺑﺴﺎﯾﺖ ﻧﺪارﯾﺪ؟

  ﯾﮏ‌ﭘﯽ ﻟﯿﻨﮏ ﻣﺤﺼﻮل ﺧﻮد را ارﺳﺎل ﮐﻨﯿﺪ!

  ﺑﺎ ﻗﺮار دادن ﯾﮏ‌ﭘﯽ ﻟﯿﻨﮏ‌ﻫﺎی ﺧﻮد  در ﺷﺒﮑﻪ‌ﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ، ﻣﺤﺼﻮﻟﺎت و ﯾﺎ ﺧﺪﻣﺎت ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر ﺑﻔﺮوﺷﯿﺪ!

  ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﻣﺤﺼﻮل ﯾﺎ ﺧﺪﻣﺎت ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر ﺑﻔﺮوﺷﯿﺪ اما وﺑﺴﺎﯾﺖ ﻧﺪارﯾﺪ؟

  ﯾﮏ‌ﭘﯽ ﻟﯿﻨﮏ ﻣﺤﺼﻮل ﺧﻮد را ارﺳﺎل ﮐﻨﯿﺪ!

  ﺑﺎ ﻗﺮار دادن ﯾﮏ‌ﭘﯽ ﻟﯿﻨﮏ‌ﻫﺎی ﺧﻮد  در ﺷﺒﮑﻪ‌ﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ، ﻣﺤﺼﻮﻟﺎت و ﯾﺎ ﺧﺪﻣﺎت ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر ﺑﻔﺮوﺷﯿﺪ!

  دریافت وجوه بین المللی، صادرات خرد محصولات و خدمات بدون نیاز به وب سایت با یک پی لینک

  در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﯾﮑﯽ از ﻣﺤﺼﻮﻟﺎت ﯾﺎ ﺧﺪﻣﺎت ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر ﺑﻔﺮوﺷﯿﺪ اﻣﺎ وﺑﺴﺎﯾﺖ ﻧﺪارﯾﺪ و دﻧﺒﺎل ﭼﺎﻟﺶ ﻫﺎی ﺗﺎﺳﯿﺲ ﺣﺴﺎب بین المللی ﯾﺎ درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺎرت اﻋﺘﺒﺎری ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﻧﯿﺴﺘﯿﺪ، ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ راه ﺣﻞ ﻣﻤﮑﻦ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﯾﮏﭘﯽﻟﯿﻨﮏ اﺳﺖ. مشتریان شما با کلیک بر روی یک پی لینک محصول شما به صورت آنلاین، وجوه بین المللی  مورد نظر را به شما پرداخت می کنند.

  ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻔﺎده در ﺷﺒﮑﻪ‌ﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ

  ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ ارﺳﺎل ﻟﯿﻨﮏ ﭘﺮداﺧﺖ یا QRcode

  Link&QR اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ

  ﻟﯿﻨﮏ و ﮐﺪ QR اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ ﺑﺮای ﻫﺮ ﻣﺤﺼﻮل و ﯾﺎ ﺧﺪﻣﺖ

  امنیت

  ﻣﺴﯿﺮ ﭘﺮداﺧﺖ اﻣﻦ ﺑﺎﻧﮑﯽ ﺑﯿﻦ‌اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺑﺮای ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﺷﻤﺎ

  ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ از ﮐﺎرت‌ﻫﺎی ﺑﯿﻦ‌اﻟﻤﻠﻠﯽ

  اﻣﮑﺎن ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﺷﻤﺎ ﺑﺎ وﯾﺰا، ﻣﺴﺘﺮﮐﺎرت و ...

  ﻋﺪم ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ارزی

  درﯾﺎﻓﺖ وﺟﻪ ﺑﺪون ﻧﯿﺎز ﺑﻪ داﺷﺘﻦ ﺣﺴﺎب ﺑﺎﻧﮑﯽ ﺑﯿﻦ‌اﻟﻤﻠﻠﯽ

  ﭘﺬﯾﺮش واحد های پولی مختلف

  اﻣﮑﺎن درﯾﺎﻓﺖ ازکارت های بانکی مختلف بین المللی

  ﭼﻬﺎر ﮔﺎم ﺳﺎده ﺟﻬﺖ ﺳﺎﺧﺖ ﯾﮏ‌ﭘﯽ ﻟﯿﻨﮏ

  گام اول

  اﻃﻠﺎﻋﺎت ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺑﺮای ﺳﺎﺧﺖ ﯾﮏ‌ﭘﯽ ﻟﯿﻨﮏ ﻣﺤﺼﻮل ﺧﻮد را وارد ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ.

  گام دوم

  ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻣﺤﺼﻮل ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺧﻮد را ﺑﺎرﮔﺬاری ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ.

  گام سوم

  آدرس و یا QRcode ﯾﮏ ﭘﯽ ﻟﯿﻨﮏ اﯾﺠﺎد ﺷﺪه را ﺑﺎ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﺧﻮد ﺟﻬﺖ دریافت وﺟﻪ ﺑﻪ اﺷﺘﺮاک ﺑﮕﺬارﯾﺪ.

  گام چهارم

  ﻣﺸﺘﺮی ﺷﻤﺎ ﺑﺎ ﮐﺎرت ﺑﯿﻦ‌اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺧﻮد، پس از کلیک بر روی آدرس یک پی لینک شما ﭘﺮداﺧﺖ وﺟﻪ اﻧﺠﺎم داده و ﻣﺤﺼﻮل و ﯾﺎ ﺧﺪﻣﺎت ﺷﻤﺎ را ﺧﺮﯾﺪاری ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ.

  ﺗﻔﺎوت ﯾﮏ‌ﭘﯽ ﻟﯿﻨﮏ و درﮔﺎه ﭘﺮداﺧﺖ ﺷﺨﺼﯽ

  ﯾﮏ‌ﭘﯽ ﻟﯿﻨﮏ

  در ﯾﮏ‌ﭘﯽ ﻟﯿﻨﮏ، شما ﺗﺼﻮﯾﺮ و ﻣﺒﻠﻎ ﻣﺤﺼﻮل ﺧﻮد را تعیین می نمایید و ﻣﺸﺘﺮی ﺷﻤﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ محصول و یا خدمت شما را در ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر خریداری ﻧﻤﺎﯾﺪ.

  درﮔﺎه ﭘﺮداﺧﺖ ﺷﺨﺼﯽ

  در درﮔﺎه ﭘﺮداﺧﺖ ﺷﺨﺼﯽ، ﭘﺮداﺧﺖ ﮐﻨﻨﺪه شما مبلغ مورد نظر را تعیین و پرداخت می نماید.

  ﺑﺮای ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻘﺎﻟﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﺻﻔﺤﻪ وﺑﻠﺎگ ﯾﮏ ﭘﯽ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﯿﺪ.