ﭘﻠﺘﻔﺮم پرداخت ﺑﯿﻦ‌اﻟﻤﻠﻠﯽ ﯾﮏ‌ﭘﯽ

ﭘﻠﺘﻔﺮم ﭘﺮداﺧﺖ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﯾﮏ ﭘﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﺗﺼﺎل دﻫﻨﺪه ﺷﺒﮑﻪ ﭘﺮداﺧﺖ ﺑﺎﻧﮑﯽ ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﺷﺒﮑﻪ ﭘﺮداﺧﺖ ﺑﺎﻧﮑﯽ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ اﺳﺖ. ﺷﻤﺎ در ﯾﮏ ﭘﯽ دارای پنل حرفه ای مالی هستید که از ﯾﮏ ﺳﻤﺖ ﺑﻪ ﺷﺒﮑﻪ ﺷﺘﺎب و از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺑﺎﻧﮏﻫﺎی ﺟﻬﺎن ﻣﺘﺼﻞ اﺳﺖ . اﯾﻦ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ، اﻣﮑﺎن درﯾﺎﻓﺖ انواع وﺟﻮه و درآمد های بین المللی را در ﻗﺎﻟﺐ ﺳﺮوﯾﺲ‌ﻫﺎی ﻣﺘﻨﻮع ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽﺳﺎزد.

راهکارهای ﯾﮏ‌ﭘﯽ


درﯾﺎﻓﺖ وﺟﻮه خرد بین المللی

با تکنولوژی های مالی یک پی از طرق مختلف میتوانید انواع وجوه و درآمد های خود را به صورت آنلاین و بدون نیاز به حساب بانکی بین المللی و تنها با داشتن یک حساب بانکی در ایران دریافت نمایید.

 دریافت در آمد بین المللی ﻓﺮﯾﻠﻨﺴﺮی

به عنوان فریلنسری که با کارفرمای خارجی فعالیت می نمایید، یک پی با ارایه انواع خدمات خود به شما، این امکان را فراهم میکند که بدون داشتن کارت های بین المللی و یا حساب های ارزی، به صورت آنلاین و امن، وجوه درآمدی خود را در حساب بانکی خود در ایران دریافت نمایید. 

 

 

درآمد از ﺻﺎدرات ﺧﺮد ﮐﺎﻟﺎ و ﺧﺪﻣﺎت

اگر کارآفرین هستید و محصول یا خدمات شما ظرفیت صادرات به خارج از کشور را داراست با استفاده از تکنولوژی مالی یک پی میتواند سریع، آنلاین و امن، وجوه درامدی بین المللی خود را دریافت نماید.

 

 

 

 

واﺣﺪ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﯾﮏ‌ﭘﯽ

ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﻣﺘﺨﺼﺺ ﯾﮏ‌ﭘﯽ ﺑﺎ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﺷﻤﺎ ﺟﻬﺖ درﯾﺎﻓﺖ وﺟﻪ و درآمد ها بین المللی از ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر، از اﺑﺘﺪا در ﮐﻨﺎر ﺷﻤﺎ ﺑﻮده ﺗﺎاﯾﻦ اﻣﺮ ﺑﻪ ﺳﺎده‌ﺗﺮﯾﻦ روش و در ﮐﻮﺗﺎه‌ﺗﺮﯾﻦ زﻣﺎن ﻣﻤﮑﻦ، ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﻣﺤﻘﻖ ﺷﻮد.

خدمات ﯾﮏ‌ﭘﯽ


برخی از مشتریان سازمانی ﯾﮏ‌ﭘﯽ