ﺗﻌﺮﻓﻪ‌ﻫﺎ و ﻫﺰﯾﻨﻪ‌ﻫﺎ

ﺗﻌﺮﻓﻪ‌ﻫﺎ و ﻫﺰﯾﻨﻪ‌ﻫﺎ

Table Header

شخصی


رایگان

ﮐﺴﺐ‌وﮐﺎر

1 ماهه

19.99 €

9.99 €

6 ماهه

99.99 €

53.99 €

1 ساله

199.99 €

99.99 €

فعالسازی

ﮐﺴﺐ‌وﮐﺎر ویژه

1 ماهه

99.99 €

49.99 €

6 ماهه

399.99 €

259.99 €

1 ساله

899.99 €

499.99 €

فعالسازی
درﮔﺎه ﭘﺮداﺧﺖ ﺷﺨﺼﯽ
ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺣﺴﺎب ﺑﺎﻧﮑﯽ
1
نامحدود
نامحدود
حساب مجازی
3
5
9
ﺳﻘﻒ روزاﻧﻪ ﺑﺮداﺷﺖ وﺟﻪ رﯾﺎﻟﯽ
50,000,000 ریال
100,000,000 ریال
200,000,000 ریال
ﮐﺎرﻣﺰد ﺗﺒﺪﯾﻞ واحد
0/3 واحد مبدا
0/3 واحد مبدا
0/3 واحد مبدا
ﮐﺎرﻣﺰد ﺑﺮداﺷﺖ وﺟﻪ
%8
%8
%8
ﺗﻌﺪاد ﯾﮏ ﭘﯽ ﻟﯿﻨﮏ ﻓﻌﺎل
1
5
نامحدود
درﮔﺎه ﭘﺮداﺧﺖ بین المللی (ویزا، مستر و ...)
-
1
نامحدود

شخصی

رایگان

Table Header
درﮔﺎه ﭘﺮداﺧﺖ ﺷﺨﺼﯽ
ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺣﺴﺎب ﺑﺎﻧﮑﯽ
1
حساب مجازی
3
ﺳﻘﻒ روزاﻧﻪ ﺑﺮداﺷﺖ وﺟﻪ رﯾﺎﻟﯽ
50,000,000 ریال
ﮐﺎرﻣﺰد ﺗﺒﺪﯾﻞ ارز
0/3 واحد مبدا
ﮐﺎرﻣﺰد ﺑﺮداﺷﺖ وﺟﻪ
%8
ﺗﻌﺪاد ﯾﮏ ﭘﯽ ﻟﯿﻨﮏ ﻓﻌﺎل
1
درﮔﺎه ﭘﺮداﺧﺖ بین المللی (ویزا، مستر و ...)
-

ﮐﺴﺐ‌وﮐﺎر

1 ماهه

19.99 €

9.99 €

6 ماهه

99.99 €

53.99 €

1 ساله

199.99 €

99.99 €

فعالسازی
Table Header
درﮔﺎه ﭘﺮداﺧﺖ ﺷﺨﺼﯽ
ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺣﺴﺎب ﺑﺎﻧﮑﯽ
نامحدود
حساب مجازی
5
ﺳﻘﻒ روزاﻧﻪ ﺑﺮداﺷﺖ وﺟﻪ رﯾﺎﻟﯽ
100,000,000 ریال
ﮐﺎرﻣﺰد ﺗﺒﺪﯾﻞ ارز
0/3 واحد مبدا
ﮐﺎرﻣﺰد ﺑﺮداﺷﺖ وﺟﻪ
%8
ﺗﻌﺪاد ﯾﮏ ﭘﯽ ﻟﯿﻨﮏ ﻓﻌﺎل
5
درﮔﺎه ﭘﺮداﺧﺖ بین المللی (ویزا، مستر و ...)
1

ﮐﺴﺐ‌وﮐﺎر ویژه

1 ماهه

99.99 €

49.99 €

6 ماهه

399.99 €

259.99 €

1 ساله

899.99 €

499.99 €

فعالسازی
Table Header
درﮔﺎه ﭘﺮداﺧﺖ ﺷﺨﺼﯽ
ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺣﺴﺎب ﺑﺎﻧﮑﯽ
نامحدود
حساب مجازی
9
ﺳﻘﻒ روزاﻧﻪ ﺑﺮداﺷﺖ وﺟﻪ رﯾﺎﻟﯽ
200,000,000 ریال
ﮐﺎرﻣﺰد ﺗﺒﺪﯾﻞ ارز
0/3 واحد مبدا
ﮐﺎرﻣﺰد ﺑﺮداﺷﺖ وﺟﻪ
%8
ﺗﻌﺪاد ﯾﮏ ﭘﯽ ﻟﯿﻨﮏ ﻓﻌﺎل
نامحدود
درﮔﺎه ﭘﺮداﺧﺖ بین المللی (ویزا، مستر و ...)
نامحدود

محدودیت های تراکنش

وارﯾﺰ ﺑﻪ یک پی

Table Header
ﮐﺎرت وﯾﺰا / ﻣﺴﺘﺮ
ﺑﺎزه ﻫﺮ ﺗﺮاﮐﻨﺶ 5-2500 ﯾﻮرو
ارز ﻗﺎﺑﻞ درﯾﺎﻓﺖ TRY,EUR
ﻗﺎﺑﻞ ﭘﺮداﺧﺖ ﺑﺎ ﮐﺎرت‌ﻫﺎی وﯾﺰا/ﻣﺴﺘﺮ ﺑﺎ 3Dsecure ﻓﻌﺎل
اﻣﮑﺎن ﺑﺎزﮔﺸﺖ وﺟﻪ (Refund) ﺑﺎ ﮐﺎرﻣﺰد 1/5%
تراکنش های انجام شده با ارز لیر مشمول ۱۸ درصد مالیات بر ارزش افزوده خواهد گردید.

ﺑﺮداﺷﺖ از یک پی

Table Header Table Header
کارت عضو شبکه شتاب
کارمزد 8 درصد از هر تراکنش
ﺑﺮ ﺣﺴﺐ اﻋﻠﺎم ﭘﻠﯿﺲ ﻓﺘﺎ، اﻣﮑﺎن ﺑﺮداﺷﺖ وﺟﻪ در روزﻫﺎی ﺷﻨﺒﻪ ﺗﺎ ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ ﻣﯿﺴﺮ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

ﯾﮏ ﻣﺎه راﯾﮕﺎن 

از اﮐﺎﻧﺖ ﮐﺴﺐ‌وﮐﺎر وﯾﮋه اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ