ﺗﻌﺮﻓﻪ‌ﻫﺎ و ﻫﺰﯾﻨﻪ‌ﻫﺎ

ﺗﻌﺮﻓﻪ‌ﻫﺎ و ﻫﺰﯾﻨﻪ‌ﻫﺎ

Table Header

شخصی


رایگان

ﮐﺴﺐ‌وﮐﺎر

1 ماهه

19.99 €

9.99 €

6 ماهه

99.99 €

53.99 €

1 ساله

199.99 €

99.99 €

فعالسازی

ﮐﺴﺐ‌وﮐﺎر ویژه

1 ماهه

99.99 €

49.99 €

6 ماهه

399.99 €

259.99 €

1 ساله

899.99 €

499.99 €

فعالسازی
درﮔﺎه ﭘﺮداﺧﺖ ﺷﺨﺼﯽ
ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺣﺴﺎب ﺑﺎﻧﮑﯽ
1
نامحدود
نامحدود
حساب مجازی
3
5
9
ﺳﻘﻒ روزاﻧﻪ ﺑﺮداﺷﺖ وﺟﻪ رﯾﺎﻟﯽ
50,000,000 ریال
100,000,000 ریال
200,000,000 ریال
ﮐﺎرﻣﺰد ﺗﺒﺪﯾﻞ واحد
0/3 واحد مبدا
0/3 واحد مبدا
0/3 واحد مبدا
ﮐﺎرﻣﺰد ﺑﺮداﺷﺖ وﺟﻪ
%5
%5
%5
ﺗﻌﺪاد ﯾﮏ ﭘﯽ ﻟﯿﻨﮏ ﻓﻌﺎل
1
5
نامحدود
درﮔﺎه ﭘﺮداﺧﺖ بین المللی (ویزا، مستر و ...)
-
1
نامحدود

شخصی

رایگان

Table Header
درﮔﺎه ﭘﺮداﺧﺖ ﺷﺨﺼﯽ
ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺣﺴﺎب ﺑﺎﻧﮑﯽ
1
حساب مجازی
3
ﺳﻘﻒ روزاﻧﻪ ﺑﺮداﺷﺖ وﺟﻪ رﯾﺎﻟﯽ
50,000,000 ریال
ﮐﺎرﻣﺰد ﺗﺒﺪﯾﻞ ارز
0/3 واحد مبدا
ﮐﺎرﻣﺰد ﺑﺮداﺷﺖ وﺟﻪ
%5
ﺗﻌﺪاد ﯾﮏ ﭘﯽ ﻟﯿﻨﮏ ﻓﻌﺎل
1
درﮔﺎه ﭘﺮداﺧﺖ بین المللی (ویزا، مستر و ...)
-

ﮐﺴﺐ‌وﮐﺎر

1 ماهه

19.99 €

9.99 €

6 ماهه

99.99 €

53.99 €

1 ساله

199.99 €

99.99 €

فعالسازی
Table Header
درﮔﺎه ﭘﺮداﺧﺖ ﺷﺨﺼﯽ
ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺣﺴﺎب ﺑﺎﻧﮑﯽ
نامحدود
حساب مجازی
5
ﺳﻘﻒ روزاﻧﻪ ﺑﺮداﺷﺖ وﺟﻪ رﯾﺎﻟﯽ
100,000,000 ریال
ﮐﺎرﻣﺰد ﺗﺒﺪﯾﻞ ارز
0/3 واحد مبدا
ﮐﺎرﻣﺰد ﺑﺮداﺷﺖ وﺟﻪ
%5
ﺗﻌﺪاد ﯾﮏ ﭘﯽ ﻟﯿﻨﮏ ﻓﻌﺎل
5
درﮔﺎه ﭘﺮداﺧﺖ بین المللی (ویزا، مستر و ...)
1

ﮐﺴﺐ‌وﮐﺎر ویژه

1 ماهه

99.99 €

49.99 €

6 ماهه

399.99 €

259.99 €

1 ساله

899.99 €

499.99 €

فعالسازی
Table Header
درﮔﺎه ﭘﺮداﺧﺖ ﺷﺨﺼﯽ
ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺣﺴﺎب ﺑﺎﻧﮑﯽ
نامحدود
حساب مجازی
9
ﺳﻘﻒ روزاﻧﻪ ﺑﺮداﺷﺖ وﺟﻪ رﯾﺎﻟﯽ
200,000,000 ریال
ﮐﺎرﻣﺰد ﺗﺒﺪﯾﻞ ارز
0/3 واحد مبدا
ﮐﺎرﻣﺰد ﺑﺮداﺷﺖ وﺟﻪ
%5
ﺗﻌﺪاد ﯾﮏ ﭘﯽ ﻟﯿﻨﮏ ﻓﻌﺎل
نامحدود
درﮔﺎه ﭘﺮداﺧﺖ بین المللی (ویزا، مستر و ...)
نامحدود

محدودیت های تراکنش

وارﯾﺰ ﺑﻪ یک پی

Table Header
ﺣﻮاﻟﻪ ﺑﺎﻧﮑﯽ ﺑﯿﻦ‌اﻟﻤﻠﻠﯽ (سوئیفت)
بدون محدودیت
بدون کارمزد
ﮐﺎرت وﯾﺰا / ﻣﺴﺘﺮ
ﺑﺎزه ﻫﺮ ﺗﺮاﮐﻨﺶ 5-2500 ﯾﻮرو
ارز ﻗﺎﺑﻞ درﯾﺎﻓﺖ TRY,EUR
ﻗﺎﺑﻞ ﭘﺮداﺧﺖ ﺑﺎ ﮐﺎرت‌ﻫﺎی وﯾﺰا/ﻣﺴﺘﺮ ﺑﺎ 3Dsecure ﻓﻌﺎل
اﻣﮑﺎن ﺑﺎزﮔﺸﺖ وﺟﻪ (Refund) ﺑﺎ ﮐﺎرﻣﺰد 1/5%
تراکنش های انجام شده با ارز لیر مشمول ۱۸ درصد مالیات بر ارزش افزوده خواهد گردید.
ﮐﺎرت عضو شبکه شتاب
ﺳﻘﻒ ﺗﺮاﮐﻨﺶ 500,000,000 رﯾﺎل روزاﻧﻪ

ﺑﺮداﺷﺖ از یک پی

Table Header Table Header
کارت عضو شبکه شتاب
کارمزد 5 درصد از هر تراکنش
ﺑﺮ ﺣﺴﺐ اﻋﻠﺎم ﭘﻠﯿﺲ ﻓﺘﺎ، اﻣﮑﺎن ﺑﺮداﺷﺖ وﺟﻪ در روزﻫﺎی ﺷﻨﺒﻪ ﺗﺎ ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ ﻣﯿﺴﺮ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

ﯾﮏ ﻣﺎه راﯾﮕﺎن 

از اﮐﺎﻧﺖ ﮐﺴﺐ‌وﮐﺎر وﯾﮋه اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ