همین حالا ثبت نام کنید

  ﮐﺴﺐ‌و‌ﮐﺎر ﺧﻮد را ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﮐﻨﯿﺪ

  درﮔﺎه ﭘﺮداﺧﺖ اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ﺑﯿﻦ‌اﻟﻤﻠﻠﯽ ﯾﮏ‌ﭘﯽ

  ﺑﻪ ﺳﺎدﮔﯽ درﮔﺎه‌ﻫﺎی ﺑﺎﻧﮑﯽ ﺑﯿﻦ‌اﻟﻤﻠﻠﯽ ﯾﮏ‌ﭘﯽ را ﺑﺮ روی وﺑﺴﺎﯾﺖ ﺧﻮد ﻧﺼﺐ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ و ﺑﻪ ﺟﻤﻊ ﻫﺰاران کسب و کاری ﺑﭙﯿﻮﻧﺪﯾﺪ ﮐﻪ ﺗﺮاﮐﻨﺶ‌ﻫﺎی آﻧﻠﺎﯾﻦ بین المللی دارﻧﺪ.

  ﮐﺴﺐ‌و‌ﮐﺎر ﺧﻮد را ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﮐﻨﯿﺪ

  درﮔﺎه ﭘﺮداﺧﺖ اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ﺑﯿﻦ‌اﻟﻤﻠﻠﯽ ﯾﮏ‌ﭘﯽ

  ﺑﻪ ﺳﺎدﮔﯽ درﮔﺎه‌ﻫﺎی ﺑﺎﻧﮑﯽ ﺑﯿﻦ‌اﻟﻤﻠﻠﯽ ﯾﮏ‌ﭘﯽ را ﺑﺮ روی وﺑﺴﺎﯾﺖ ﺧﻮد ﻧﺼﺐ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ و ﺑﻪ ﺟﻤﻊ ﻫﺰاران کسب و کاری ﺑﭙﯿﻮﻧﺪﯾﺪ ﮐﻪ ﺗﺮاﮐﻨﺶ‌ﻫﺎی آﻧﻠﺎﯾﻦ بین المللی دارﻧﺪ.

  درﮔﺎه ﭘﺮداﺧﺖ اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ بین المللیﺑﺮای ﮐﺴﺐ‌و‌ﮐﺎرﻫﺎی اﯾﺮاﻧﯽ

  ﮐﺎﻓﯿﺴﺖ درﮔﺎه ﭘﺮداﺧﺖ ﺑﯿﻦ‌اﻟﻤﻠﻠﯽ ﯾﮏ‌ﭘﯽ را ﻧﺼﺐ ﻧمایید. از آن پس ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﺷﻤﺎ در هنگام خرید از وب سایت شما می توانند ﺑﺎ ﮐﺎرت‌ﻫﺎی وﯾﺰا، ﻣﺴﺘﺮ و … مبالغ خدمات و یا محصولات شما را پرداخت نمایند. سپس این وجوه به اکانت  شما واریز می گردند و شما می توانید معادل ریالی  آن را در ﺣﺴﺎب بانکی ﺧﻮد در ایران درﯾﺎﻓﺖ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ.

  درﮔﺎه ﭘﺮداﺧﺖ اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ بین المللی ﺑﺮای ﮐﺴﺐ‌و‌ﮐﺎرﻫﺎی اﯾﺮاﻧﯽ

  ﮐﺎﻓﯿﺴﺖ درﮔﺎه ﭘﺮداﺧﺖ ﺑﯿﻦ‌اﻟﻤﻠﻠﯽ ﯾﮏ‌ﭘﯽ را ﻧﺼﺐ ﻧمایید. از آن پس ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﺷﻤﺎ در هنگام خرید از وب سایت شما می توانند ﺑﺎ ﮐﺎرت‌ﻫﺎی وﯾﺰا، ﻣﺴﺘﺮ و … مبالغ خدمات و یا محصولات شما را پرداخت نمایند. سپس این وجوه به اکانت  شما واریز می گردند و شما می توانید معادل ریالی  آن را در ﺣﺴﺎب بانکی ﺧﻮد در ایران درﯾﺎﻓﺖ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ.

  چگونه درگاه بانکی بین المللی یک پی را دریافت کنم؟

   

  ﻣﺮاﺣﻞ ﺛﺒﺖ درﺧﻮاﺳﺖ درﮔﺎه ﭘﺮداﺧﺖ وﺑﺴﺎﯾﺖ

  مرحله اول

  اﻃﻠﺎﻋﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ وﺑﺴﺎﯾﺖ ﺧﻮد را وارد ﮐﺮده و ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻟﻮﮔﻮ وﺑﺴﺎﯾﺖ را ﺑﺎرﮔﺬاری ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ.

  مرحله دوم

  مدارک احراز هویت و اﻃﻠﺎﻋﺎت ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﻓﻨﯽ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ وﺑﺴﺎﯾﺖ ﺧﻮد را وارد ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ و درﺧﻮاﺳﺖ ﺧﻮد را ﺛﺒﺖ ﮐﻨﯿﺪ.

  مرحله سوم

  درﺧﻮاﺳﺖ درﮔﺎه وﺑﺴﺎﯾﺖ ﺷﻤﺎ ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﺪه و ﭘﺲ از ﺗﺎﯾﯿﺪ، ﺑﺎ ﻗﺮاردادن ﮐﺪ ﻣﺮﭼﻨﺖ در دﺳﺘﺮﺳﯽ‌ﻫﺎی وﺑﺴﺎﯾﺖ ﺧﻮد، درﮔﺎه ﺑﺎﻧﮑﯽ ﺑﯿﻦ‌اﻟﻤﻠﻠﯽ ﻓﻌﺎل ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

  درﮔﺎه اﻣﻦ ﺑﺎﻧﮑﯽ

  اﻣﮑﺎن درﯾﺎﻓﺖ وﺟﻪ در ﺑﺴﺘﺮ اﻣﻦ ﺑﺎﻧﮑﯽ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﻣﺘﺼﻞ ﺷﺪه ﺑﻪ وﺑﺴﺎﯾﺖ ﺷﻤﺎ

  کارمزد منصفانه

  کارمزد 8% در هنگام واریز به حساب بانکی

  ﭘﺮداﺧﺖ اﻣﻦ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﺷﻤﺎ

  ﺑﺴﺘﺮ اﻣﻦ ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﺸﺘﺮی و ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ از 3D Secure

  ﭘﺬﯾﺮش ﮐﺎرﺗﻬﺎی ﺑﯿﻦ‌اﻟﻤﻠﻠﯽ

  امکان ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﺷﻤﺎ ﺑﺎ ﮐﺎرت‌ﻫﺎی ﺑﯿﻦ‌اﻟﻤﻠﻠﯽ وﯾﺰا و ﻣﺴﺘﺮ و ...

  ﻋﺪم ﻣﺤﺪودﯾﺖ وﺑﺴﺎﯾﺖ‌ﻫﺎی اﯾﺮاﻧﯽ

  ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ اﺗﺼﺎل ﺑﻪ ﺳﺮورﻫﺎی داﺧﻠﯽ و ﺧﺎرﺟﯽ ﺑﺮای وﺑﺴﺎﯾﺖﻫﺎی اﯾﺮاﻧﯽ

  درﯾﺎﻓﺖ ﻣﻌﺎدل رﯾﺎﻟﯽ

  درﯾﺎﻓﺖ ﻣﺒﺎﻟﻎ بین المللی و درﯾﺎﻓﺖ ﻣﻌﺎدل رﯾﺎﻟﯽ در حساب بانکی خود

  ساده، سریع و امن، درگاه های بانکی بین المللی یک پی را بر روی وبسایت خود نصب نمایید.

  در صورتیکه از سیستم های مدیریت محتوای رایج استفاده می کنید، می توانید به راحتی با نصب پلاگین های از پیش آماده در یک پی، این درگاه بانکی بین المللی را بر روی وبسایت خود نصب نمایید. درغیراینصورت با استفاده از مستندات پیاده سازی درگاه های بانکی بین المللی یک پی، به راحتی این درگاه ها را بر روی وبسایت خود پیاده سازی نمایید.

  ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﻣﺎ

  فرم مشاوره تخصصی

  ﺑﺮای رﻓﻊ اﺑﻬﺎﻣﺎت و ﻣﻄﺮح ﮐﺮدن ﺳﻮاﻟﺎت ﺧﻮد در ﺧﺼﻮص درﮔﺎه‌ﻫﺎی آﻧﻠﺎﯾﻦ ﺑﯿﻦ‌اﻟﻤﻠﻠﯽ ﯾﮏ‌ﭘﯽ ﺑﺮ روی وﺑﺴﺎﯾﺖ ﺧﻮد، ﻫﻤﯿﻦ ﺣﺎﻟﺎ ﺑﺎ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﻣﺘﺨﺼﺺ ﻣﺎ ﻣﺸﻮرت ﮐﻨﯿﺪ.

  Consultant