همین حالا ثبت نام کنید

  درﯾﺎﻓﺖ وﺟﻪ و درامد بین المللی از ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎی ﺧﺎرﺟﯽ

  ﻓﺮی‌ﻟﻨﺴﺮ بین المللی ﻫﺴﺘﯿﺪ  و ﻧﯿﺎز ﺑﻪ درﯾﺎﻓﺖ درآمد های خود را دارﯾﺪ؟

  ﺑﺪون ﻧﯿﺎز ﺑﻪ اﻓﺘﺘﺎح ﺣﺴﺎب خارج از کشور، وجوه بین المللی خود را درﯾﺎﻓﺖ نموده  و ﻣﻌﺎدل رﯾﺎﻟﯽ آن را ﺑﻪ ﺣﺴﺎب بانکی ﺧﻮد وارﯾﺰ ﮐﻨﯿﺪ!

  درﯾﺎﻓﺖ وﺟﻪ ارزی از ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎی ﺧﺎرﺟﯽ

  ﻓﺮی‌ﻟﻨﺴﺮ ﻫﺴﺘﯿﺪ  و ﻧﯿﺎز ﺑﻪ درﯾﺎﻓﺖ درآمد خود دارﯾﺪ؟

  ﺑﺪون ﻧﯿﺎز ﺑﻪ اﻓﺘﺘﺎح ﺣﺴﺎب ﺑﯿﻦ‌اﻟﻤﻠﻠﯽ، درآمدتان را درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﯿﺪ  و ﻣﻌﺎدل رﯾﺎﻟﯽ آن را ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﺷﺘﺎﺑﯽ ﺧﻮد وارﯾﺰ ﮐﻨﯿﺪ!

  ﺑﯿﻦ‌اﻟﻤﻠﻠﯽ ﮐﺎر ﮐﻨﯿﺪ و ﻧﮕﺮان درﯾﺎﻓﺖ وﺟﻪ ﺧﻮد ﻧﺒﺎﺷﯿﺪ!

  ﭘﻠﺘﻔﺮم ﭘﺮداﺧﺖ ﯾﮏ‌ﭘﯽ، ﺑﻪ ﻋﻨﻮان واﺳﻂ ﺷﺒﮑﻪ ﭘﺮداﺧﺖ ﺟﻬﺎﻧﯽ و ﺷﺒﮑﻪ ﺷﺘﺎب ﺑﺎﻧﮑﯽ اﯾﺮان، اﯾﻦ اﻣﮑﺎن را ﺑﺮای  ﻓﺮی‌ﻟﻨﺴﺮﻫﺎی اﯾﺮاﻧﯽ ﻣﻬﯿﺎ ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺪون داﺷﺘﻦ ﮐﺎرت‌ﻫﺎی ﺑﯿﻦ‌اﻟﻤﻠﻠﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺴﺘﺮﮐﺎرت، وﯾﺰا ﮐﺎرت و ﻧﯿﺰ ﺑﺪون داﺷﺘﻦ ﺣﺴﺎب ﺑﺎﻧﮑﯽ  در ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر، ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ ﭼﻨﺪ ﮐﻠﯿﮏ، وﺟﻮه درآﻣﺪی  ﺧﻮد را در اکانت ﯾﮏ‌ﭘﯽ خود درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮده و معادل ریالی آنرا به حساب بانکی خود در ایران واریز نمایید.

  ﮐﺴﺐ درآﻣﺪ بین المللی، روﯾﺎﯾﯽ دﺳﺖ ﯾﺎﻓﺘﻨﯽ است!

  اﮔﺮ ﺑﺎ ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﯾﺎن ﺧﻮد ﺧﺎرج از اﯾﺮان در زﻣﯿﻨﻪ ﻫﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻧﻮﯾﺴﯽ، ﺗﺮﺟﻤﻪ،  ﻋﮑﺎﺳﯽ، ﺳﺎﺧﺖ ﻓﯿﻠﻢ و ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ و … ﻫﻤﮑﺎری ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ، ﯾﮏ‌ﭘﯽ در ﮐﻨﺎر ﺷﻤﺎﺳﺖ ﺗﺎ  دﯾﮕﺮ ﻧﮕﺮان درﯾﺎﻓﺖ دﺳﺘﻤﺰد و ﻧﻘﺪ ﮐﺮدن درآﻣﺪ بین المللی ﺧﻮد ﻧﺒﻮده و ﺑﻪ ﺳﺎدﮔﯽ ﺑﺎ  ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ ﮐﻪ در اﺧﺘﯿﺎر ﺷﻤﺎ ﻗﺮار ﻣﯽ دﻫﺪ، ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺧﻮد را در ﺣﻮزه ﺑﯿﻦ‌اﻟﻤﻠﻞ ﮔﺴﺘﺮده ﺗﺮ ﮐﻨﯿﺪ.

  کارمزد منصفانه

  ﮐﺴﺮ ﮐﺎرﻣﺰد %8 در زﻣﺎن وارﯾﺰ وﺟﻪ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﺑﺎﻧﮑﯽ

  ﺣﺠﻢ ﻣﺒﺎﻟﻎ ﮐﻮﭼﮏ

  اﻣﮑﺎن درﯾﺎﻓﺖ ﻣﺒﺎﻟﻎ ﺑﺎ ﺣﺠﻢ ﮐﻢ از ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎی ﺧﺎرﺟﯽ

  ﺑﺎﻧﮏ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ

  اﻣﮑﺎن درﯾﺎﻓﺖ وﺟﻪ از ﺣﺴﺎب ﻫﺎی ﺑﺎﻧﮑﯽ ﻣﺨﺘﻠﻒ

  ﮐﻮﺗﺎﻫﺘﺮﯾﻦ زﻣﺎن

  درﯾﺎﻓﺖ وﺟﻪ در ﮐﻮﺗﺎﻫﺘﺮﯾﻦ زﻣﺎن ﻣﻤﮑﻦ

  ﭘﺮداﺧﺖ اﻣﻦ

  ﭘﺮداﺧﺖ اﻣﻦ ﺑﺪون ﻧﮕﺮاﻧﯽ ﺟﻬﺖ ﻣﺴﺪود ﺷﺪن ﺣﺴﺎب‌ﻫﺎی ﺑﺎﻧﮑﯽ مبدا

  مسیر آنلاین بانکی

  انتقال وجه آنلاین در بستر امن بانکی

  راﻫﮑﺎرﻫﺎی ﯾﮏ ﭘﯽ ﺑﺮای درﯾﺎﻓﺖ درآمد ارزی فریلنسری

    دریافت حواله بین المللی

  با ارﺳﺎل اﻃﻠﺎﻋﺎت ﺣﺴﺎب ﺑﺎﻧﮑﯽ ﺑﯿﻦ‌اﻟﻤﻠﻠﯽ یک پی که ﻣﺘﺼﻞ ﺑﻪ اکانت شما در یک پی  ﺑﻪ دوﺳﺘﺎن و ﯾﺎ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن، آنﻫﺎ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ وﺟﻮه ﻣﺪﻧﻈﺮ را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺣﻮاﻟﻪ ،Sepa Swift و … ارﺳﺎل ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ. ﺑﻪ ﻣﺤﺾ درﯾﺎﻓﺖ ﺣﻮاﻟﻪ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ، اکانت ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﻣﯿﺰان ﻣﺒﻠﻎ ﺣﻮاﻟﻪ ﺷﺎرژ ﻣﯽ ﺷﻮد. در ادامه ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ معادل ریالی اﯾﻦ وﺟﻪ را ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﺑﺎﻧﮑﯽ ﺧﻮد در اﯾﺮان وارﯾﺰ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ.

  دریافت حواله بین المللی

  با ارﺳﺎل اﻃﻠﺎﻋﺎت ﺣﺴﺎب ﺑﺎﻧﮑﯽ ﺑﯿﻦ‌اﻟﻤﻠﻠﯽ یک پی که ﻣﺘﺼﻞ ﺑﻪ اکانت شما در یک پی  ﺑﻪ دوﺳﺘﺎن و ﯾﺎ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن، آنﻫﺎ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ وﺟﻮه ﻣﺪﻧﻈﺮ را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺣﻮاﻟﻪ ،Sepa Swift و … ارﺳﺎل ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ. ﺑﻪ ﻣﺤﺾ درﯾﺎﻓﺖ ﺣﻮاﻟﻪ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ، اکانت ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﻣﯿﺰان ﻣﺒﻠﻎ ﺣﻮاﻟﻪ ﺷﺎرژ ﻣﯽ ﺷﻮد. در ادامه ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ معادل ریالی اﯾﻦ وﺟﻪ را ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﺑﺎﻧﮑﯽ ﺧﻮد در اﯾﺮان وارﯾﺰ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ.

    درﯾﺎﻓﺖ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ درﮔﺎه ﭘﺮداﺧﺖ ﺷﺨﺼﯽ

  در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﯽ‌ﺧﻮاﻫﯿﺪ از ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎی ﺧﻮد در ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر، وﺟوه و درآمد های بین المللی درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﯿﺪ، ﺑﻪ راﺣﺘﯽ ﻣﯽ‌ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺪون ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﺑﺎﻧﮑﯽ ﺑﯿﻦ‌اﻟﻤﻠﻠﯽ ، مبالغ بین 5 تا 2500 یورو طی هر تراکنش را از درﮔﺎه ﭘﺮداﺧﺖ ﺷﺨﺼﯽ درآمد ارزی فریلنسری خود را دریافت نمایید. ﺑﺎ ﺗﮑﻤﯿﻞ اﻃﻠﺎﻋﺎت ﺧﻮد  در اﯾﻦ ﺑﺨﺶ، ﯾﮏ آدرس اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ  اینترنتی ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد.  ﻣﯽ‌ﺗﻮاﻧﯿﺪ آن را ﺑﺮای ﻫﺮ ﺷﺨﺼﯽ ﺑﻪ اﺷﺘﺮاک ﺑﮕﺬارﯾﺪ و ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ  ﻓﺮد ﻣﻘﺎﺑﻞ اﯾﻦ ﺻﻔﺤﻪ را ﺑﺎز ﻧﻤﻮد، ﻣﯽ‌ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ﮐﺎرت ﺑﯿﻦ‌اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺧﻮد ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﭘﺮداﺧﺖ اﻧﺠﺎم دﻫﺪ. تراکنش های انجام شده در بستر درگاه پرداخت شخصی پس از گذشت 7 روز تایید می شوند و معادل ریالی آن به حساب بانکی شما پرداخت می شود.

  درﯾﺎﻓﺖ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ درﮔﺎه ﭘﺮداﺧﺖ ﺷﺨﺼﯽ

  در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﯽ‌ﺧﻮاﻫﯿﺪ از ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎی ﺧﻮد در ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر، وﺟوه و درآمد های بین المللی درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﯿﺪ، ﺑﻪ راﺣﺘﯽ ﻣﯽ‌ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺪون ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﺑﺎﻧﮑﯽ ﺑﯿﻦ‌اﻟﻤﻠﻠﯽ ، مبالغ بین 5 تا 2500 یورو طی هر تراکنش را از درﮔﺎه ﭘﺮداﺧﺖ ﺷﺨﺼﯽ درآمد ارزی فریلنسری خود را دریافت نمایید. ﺑﺎ ﺗﮑﻤﯿﻞ اﻃﻠﺎﻋﺎت ﺧﻮد  در اﯾﻦ ﺑﺨﺶ، ﯾﮏ آدرس اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ  اینترنتی ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد.  ﻣﯽ‌ﺗﻮاﻧﯿﺪ آن را ﺑﺮای ﻫﺮ ﺷﺨﺼﯽ ﺑﻪ اﺷﺘﺮاک ﺑﮕﺬارﯾﺪ و ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ  ﻓﺮد ﻣﻘﺎﺑﻞ اﯾﻦ ﺻﻔﺤﻪ را ﺑﺎز ﻧﻤﻮد، ﻣﯽ‌ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ﮐﺎرت ﺑﯿﻦ‌اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺧﻮد ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﭘﺮداﺧﺖ اﻧﺠﺎم دﻫﺪ. تراکنش های انجام شده در بستر درگاه پرداخت شخصی پس از گذشت 7 روز تایید می شوند و معادل ریالی آن به حساب بانکی شما پرداخت می شود.

    درﯾﺎﻓﺖ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ ﯾﮏ ﭘﯽ ﻟﯿﻨﮏ ﻫﺎ

  ﺑﺎاﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ ﺳﺮوﯾﺲ ﻣﯽ‌ﺗﻮاﻧﯿﺪ در بازه قیمتی 5 تا 2500 یورو ﺑﺮای ﻫﺮ ﯾﮏ از ﻣﺤﺼﻮﻟﺎت و ﯾﺎ ﺧﺪﻣﺎت ﺧﻮد ﯾﮏ‌ﭘﯽ ﻟﯿﻨﮏ اﯾﺠﺎد ﮐﺮده و ﺑﺎ ﺑﻪ اﺷﺘﺮاک‌ﮔﺬاری ﻟﯿﻨﮏ و ﯾﺎ QRcode در ﺷﺒﮑﻪ‌ﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ، ﻣﺸﺘﺮی ﺷﻤﺎ ﭘﺲ از  ﺑﺎز ﻧﻤﻮدن آن، در ﺑﺴﺘﺮ اﻣﻦ ﺑﺎﻧﮑﯽ ﺑﺎ ﮐﺎرت ﺑﯿﻦ‌اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺧﻮد ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﭘﺮداﺧﺖ اﻧﺠﺎم داده و شما می توانید ﭘﺲ از گذشت 7 روز، می توانید معادل ریالی آنرا دریافت کنید.

  درﯾﺎﻓﺖ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ ﯾﮏ ﭘﯽ ﻟﯿﻨﮏ ﻫﺎ

  ﺑﺎاﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ ﺳﺮوﯾﺲ ﻣﯽ‌ﺗﻮاﻧﯿﺪ در بازه قیمتی 5 تا 2500 یورو ﺑﺮای ﻫﺮ ﯾﮏ از ﻣﺤﺼﻮﻟﺎت و ﯾﺎ ﺧﺪﻣﺎت ﺧﻮد ﯾﮏ‌ﭘﯽ ﻟﯿﻨﮏ اﯾﺠﺎد ﮐﺮده و ﺑﺎ ﺑﻪ اﺷﺘﺮاک‌ﮔﺬاری ﻟﯿﻨﮏ و ﯾﺎ QRcode در ﺷﺒﮑﻪ‌ﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ، ﻣﺸﺘﺮی ﺷﻤﺎ ﭘﺲ از  ﺑﺎز ﻧﻤﻮدن آن، در ﺑﺴﺘﺮ اﻣﻦ ﺑﺎﻧﮑﯽ ﺑﺎ ﮐﺎرت ﺑﯿﻦ‌اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺧﻮد ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﭘﺮداﺧﺖ اﻧﺠﺎم داده و شما می توانید ﭘﺲ از گذشت 7 روز، می توانید معادل ریالی آنرا دریافت کنید.

    درﮔﺎه ﭘﺮداﺧﺖ وﺑﺴﺎﯾﺖ

  در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﺻﺎﺣﺐ ﯾﮏ وﺑﺴﺎﯾﺖ ﻫﺴﺘﯿﺪ و ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﯿﺪ  ﻣﺤﺼﻮﻟﺎت ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺻﻮرت بین المللی  ﺑﻔﺮوﺷﯿﺪ و وﺟﻮه آن را ﺑﻪ راﺣﺘﯽ درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﯿﺪ، از درﮔﺎه ﭘﺮداﺧﺖ بانکی بین المللی وﺑﺴﺎﯾﺖ ﯾﮏ ﭘﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ. اﯾﻦ درﮔﺎه ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ درﮔﺎﻫﻬﺎی رﯾﺎﻟﯽ ﺑﺮ روی وﺑﺴﺎﯾﺖ ﺷﻤﺎ  ﻧﺼﺐ ﺷﺪه و ﻣﺸﺘﺮی ﺷﻤﺎ ﺑﺎ ﮐﺎرت ﻫﺎی ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺧﻮد ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ در بازه قیمتی 5 تا 2500 یورو ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺧﺪﻣﺎت و ﯾﺎ ﻣﺤﺼﻮﻟﺎت ﺷﻤﺎ را ﺑﻪ صورت آنلاین وارﯾﺰ ﻧﻤﺎﯾﺪ و شما پس از گذشت 25 روز می توانید معادل ریالی آنرا دریافت کنید.

  درﮔﺎه ﭘﺮداﺧﺖ وﺑﺴﺎﯾﺖ

  در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﺻﺎﺣﺐ ﯾﮏ وﺑﺴﺎﯾﺖ ﻫﺴﺘﯿﺪ و ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﯿﺪ  ﻣﺤﺼﻮﻟﺎت ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺻﻮرت بین المللی  ﺑﻔﺮوﺷﯿﺪ و وﺟﻮه آن را ﺑﻪ راﺣﺘﯽ درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﯿﺪ، از درﮔﺎه ﭘﺮداﺧﺖ بانکی بین المللی وﺑﺴﺎﯾﺖ ﯾﮏ ﭘﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ. اﯾﻦ درﮔﺎه ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ درﮔﺎﻫﻬﺎی رﯾﺎﻟﯽ ﺑﺮ روی وﺑﺴﺎﯾﺖ ﺷﻤﺎ  ﻧﺼﺐ ﺷﺪه و ﻣﺸﺘﺮی ﺷﻤﺎ ﺑﺎ ﮐﺎرت ﻫﺎی ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺧﻮد ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ در بازه قیمتی 5 تا 2500 یورو ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺧﺪﻣﺎت و ﯾﺎ ﻣﺤﺼﻮﻟﺎت ﺷﻤﺎ را ﺑﻪ صورت آنلاین وارﯾﺰ ﻧﻤﺎﯾﺪ و شما پس از گذشت 25 روز می توانید معادل ریالی آنرا دریافت کنید.

  فرم مشاوره تخصصی

  ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﻣﺎ در ﺣﯿﻄﻪ درﯾﺎﻓﺖ درآمد ارزی ﻓﺮﯾﻠﻨﺴﺮی، ﻣﺸﺘﺎﻗﺎﻧﻪ آﻣﺎده راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ و ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﺳﻮاﻟﺎت ﺷﻤﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ!

  Consultant